TCL Home        TCL Home Title
 

Welkom

 

BAANREGLEMENT (2012)

 

1. Leden van T.C.L., die in het bezit zijn van een geldig lidmaatschapsbewijs in de vorm van een spelerspasje, kunnen onder inachtneming van het navolgende gebruik maken van de tennisbanen.
 
2. Het park is voor leden van T.C.L. het gehele jaar geopend. Tijdens vorst (tot min 2 graden) is het betreden van de banen niet toegestaan in verband met overmatige slijtage van de grasmat.
 
3. Leden kunnen voor een kleine borg de sleutel van de toiletten verkrijgen, hiermee is een klein deel van de kantine toegankelijk wanneer er geen bardiensten zijn ingedeeld.
 
4. Het K.N.L.T.B.-spelerspasje dient voorzien te zijn van een goed gelijkende pasfoto. De personalia van het lid dienen goed leesbaar te zijn. Indien door onzorgvuldig gebruik de personalia op het pasje niet meer goed leesbaar zijn, dient een nieuw pasje te worden aangevraagd bij de ledenadministratie. Hieraan zijn kosten verbonden die voor rekening van het lid komen.
 
5. Voorafgaand aan het spelen moet door de spelers een baan via het digitale afhangsysteem worden "afgehangen". Bij enkelspel dienen er TWEE en bij dubbelspel dienen er minimaal DRIE spelerspasjes “doorgehaald” worden. Het digitale afhangsysteem is te vinden in de hal van de kantine. Is niet het juiste aantal, of met de juiste spelerspasjes gereserveerd, dan is men gerechtigd de betreffende baan direct af te hangen.
 
6. Het afhangsysteem geeft aan welke baan beschikbaar is
 
7. Bij het enkelspel geldt een speeltijd van 30 minuten en bij het dubbelspel een speeltijd van 45 minuten, alvorens men door andere spelers mag worden "afgehangen".
 
8. Teneinde tot een juist gebruik van het afhangsysteem te komen, dient iedere speler de baanindeling nauwkeurig te volgen (zie het digitale afhangsysteem in de hal van de kantine)
 
9. De spelers dienen vanaf het moment van reservering (afhangen) op het tennispark aanwezig te zijn en te blijven.
 
10. Indien een of meerdere banen niet voor "vrij" tennissen beschikbaar zijn in verband met competitie, training, toernooi-, dames- of herenavond, incidenteel evenement, onderhoud en dergelijke, wordt dit aangegeven via het afhangsysteem en/of het publicatiebord in de hal van het clubgebouw.
 
11. Voor de heren-(dinsdagavond), dames-(woensdagochtend/avond), senioren-(vrijdagmiddag) zijn 4 banen beschikbaar. De avonden starten om 19.30 uur, de ochtend om 9.00 uur en de middag om 13.00 uur. Op het moment dat het aantal deelnemers boven de 32 komt, vervalt de recreatiebaan en mag de vijfde baan gebruikt worden. Bij meer dan 40 deelnemers mag de zesde baan gebruikt worden, mits er geen training is.
 
12. Wintercompetitie van 1 oktober t/m 31 maart.
Hiervoor zijn 4 banen beschikbaar op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur. Vier banen op dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur en 4 banen op woensdag van 10.30 tot 12.00 uur.
 
13. Senioren en junioren mogen te allen tijde gebruik maken van de banen, mits deze niet in gebruik zijn voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 10. Op dit moment zijn geen vaste speeltijden vastgesteld voor senioren of junioren.
 
14. Verlies van de spelerspas moet onmiddellijk worden gemeld bij de ledenadministratie Jaap Bok ( ledenadministratie@tcleerdam.nl ), die tegen vergoeding een nieuw exemplaar zal verstrekken.
 
15. Indien men zich op enigerlei wijze niet aan bovengenoemde regels houdt, wordt men van de baan verwijderd en kan dit zelfs schorsing tot gevolg hebben.
 
16. Correct gedrag is zeer belangrijk. Vooral verbale overlast voor de omwonenden en de overige spelers is absoluut ontoelaatbaar.
 
17. Gebruik van goed schoeisel (zonder noppen) en correcte tenniskleding is verplicht.
 
18. De baancommissaris bepaalt of een baan al dan niet bespeelbaar is.
 
19. Voor erkende feestdagen geldt de zondagindeling.
 
 
20. Seizoenlidmaatschap (voorheen winterlidmaatschap)
 
Doelstelling
Het seizoenlidmaatschap is ingesteld voor personen die niet in de gelegenheid zijn om gedurende het gehele jaar gebruik te maken van de tennisfaciliteiten in hun primaire woonomgeving én/of gedurende een aaneengesloten deel van het jaar in Leerdam of directe omgeving verblijven en gebruik willen maken van de tennisfaciliteiten van TCL.
 
Duur van het seizoenlidmaatschap
De duur van een seizoenlidmaatschap bedraagt 6 maanden. Andere aaneengesloten perioden zijn niet mogelijk.
 
Beperking
Een seizoenlidmaatschap is gebonden aan TCL en wordt niet aangemeld bij de KNLTB. Dit houdt in dat een seizoenlid:
        geen door de KNLTB te verstreken spelerspas ontvangt en daardoor
        niet kan deelnemen aan competities en toernooien die onder auspiciën van de KNLTB worden georganiseerd;
        geen stemrechten heeft zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement en geen bestuursfuncties kan uitoefenen.
 
Begrippen en Criteria voor het seizoenslidmaatschap
Primaire woonomgeving
Dit is de plaats waar iemand formeel als ingezetene is ingeschreven.
 
Niet in de gelegenheid zijn
Een persoon kan niet in de gelegenheid zijn om gebruik te maken de tennisfaciliteiten waar hij of zij normaliter speelt, bijvoorbeeld omdat gedurende een bepaalde periode de tennisfaciliteiten gesloten zijn of door calamiteiten onbruikbaar zijn, óf omdat de persoon gedurende een langere periode (een aantal maanden in Leerdam of directe omgeving verblijft. De aard van het verblijf is in deze niet relevant.
 
Deelname niet-bondsleden aan TCL-competities
Bondsleden van andere verenigingen kunnen, mist er ruimte voor is, deelnemen aan competitie die door TCL worden georganiseerd (zoals bijvoorbeeld de wintercompetitie) Hiertoe zijn zij echter verplicht om seizoenslid te worden.
 
Uitsluitingen
Personen die woonachtig zijn in Leerdam of directe omgeving en daar als zodanig normaliter verblijven en geen jaar-/bondslid zijn bij een andere tennisvereniging, zijn uitgesloten van een seizoenlidmaatschap. Deze personen kunnen bij TCL uitsluitend jaarlid zijn.
 
Contributie
De hoogte van de seizoencontributie is niet-lineair gerelateerd aan de jaarcontributie verminderd met de KNLTB-afdracht. Voor het seizoen oktober 2009 t/m maart 2010 bedraagt de contributie € 60,- , te voldoen bij aanvang van het seizoen. Inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier.
 
 
 
22. Gastenregeling (voorheen Introduce regeling.)
 
Doelstelling
De gastenregeling is opgesteld om binnen zakelijke en sportieve randvoorwaarden gasten van leden, sponsors, bedrijven en andere organisatie en toeristen de gelegenheid te bieden op beperkte schaal gebruik te maken van tennisfaciliteiten van TCL.
 
Entree
Gasten worden tegen betaling van een beperkte vergoeding een gastenpas verstrekt. Deze zijn verkrijgbaar in de kantine van TCL en tevens, tegen betaling van een borgsom voor een sleutel,
 
Geldigheid en prijs van de pas
De gastenpas is een dagpas voor het gebruik van één baan, te bespelen door twee personen. Indien men dubbelspel wenst te spelen zijn de kosten van de dagpas 1,5 maal van de kosten van een dagpas voor twee personen. Indien een gast samen speelt met zijn gastheer of gastvrouw geldt de halve prijs.
 
Gasten
Gasten kunnen worden onderscheiden op basis van de gastheer/gastvrouw:
Ø       gasten van jaarleden (elders wonende familie, vrienden en kennissen)
Ø       gasten van jaarleden, die inwonend zijn bij de gastfamilie of elders wonen in Leerdam of directe    omgeving (meestal de echtgeno(o)t(e) of kinderen);
Ø       gasten van sponsors;
Ø       gasten van bedrijven en andere organisatievormen;
Ø       toeristen.
 
Frequentie van het gebruik van de tennisfaciliteiten
Voor het bepalen van de frequentie waarmee gasten gebruik kunnen maken van de tennisfaciliteiten van TCL wordt er vanuit gegaan dat dit in de praktijk beperkt blijft te enkele malen per jaar, men woont, met uitzondering van in- of nabij wonende gezinsleden, immers buiten de directe omgeving van Leerdam. Daarom heeft het nauwelijks praktische betekenis om een grens aan de gebruiksfrequentie te stellen. Indien echter blijkt dat de frequentie hoger wordt dan enkele malen (4) per jaar, kan het bestuur hieraan beperkingen stellen.
 
Kinderen
Kinderen en/of kleinkinderen (tot ca.12 jaar) van jaarleden kunnen onder leiding van een ouder of grootouder incidenteel en op rustige momenten gratis gebruik maken van een tennisbaan om deze kinderen kennis te laten maken met het tennisspel. Dit tot maximaal 18:00 uur. Voor oudere kinderen ( tot 18 jaar ) geldt in beginsel hetzelfde op voorwaarde dat wordt voldaan aan de kostenbijdrage als hierna vermeld.
 

Kosten

De standaardkosten voor een dagpas (het gebruik van één baan door maximaal door maximaal 4 gasten) worden jaarlijks door het bestuur vast gesteld.

Voor het seizoen april 2012 t/m maart 2013 bedraagt de prijs van een dagpas € 12, - per baan
In dien een gast speelt met een lid van TCL bedraagt de prijs van een dagpas € 6, -. per baan
Is deze gast ouder dan 12 jaar maar jonger dan 18 jaar dan bedraagt de prijs van een dagpas € 2,50

   

Aldus vastgesteld op 24 februari 2012
 
 
23. Voor zover dit baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 
 
 
TCL 50 Plus1
Nieuws
Foto Album
Baanbezetting
TennisKids